• Cicca Dum-Dum dojechała do magazynu!
  • Cicca Dum-Dum dojechała do magazynu!
  • Cicca Dum-Dum dojechała do magazynu!
  • Cicca Dum-Dum dojechała do magazynu!
  • Cicca Dum-Dum dojechała do magazynu!

Cicca Dum-Dum dojechała do magazynu!

Cicca już rozgościła się w naszym magazynie. Zabieramy ją ze sobą na Festiwal Komiksu w Łodzi! W sklepach komiksowych, księgarniach i hurtowniach pojawi się w przyszłym tygodniu. Komiksy zamówione w przedsprzedaży postaramy się rozesłać jak najszybciej 🙂

Wszystkich, którzy weekend spędzają poza Łodzią lub nie zamówili jeszcze tomiku zapraszamy do sklepu internetowego: o TU!

No comments
Cicca Dum-Dum dojechała do magazynu!

Cicca Dum-Dum tom 1 już w druku!

Pierwszy tom Cicci Dum-Dum poleciał do drukarni! Polskie wydanie będzie zawierało pierwsze dwa albumy o przygodach kruczowłosej pożeraczki serc. Twarda oprawa, półmatowy papier, 136 stron zmysłowego rysunku i zakręconej fabuły. Premiera na Festiwalu Komiksu w Łodzi…

…a przedsprzedaż już ruszyła! Więcej szczególów po kliknięciu w produkt:

No comments
Cicca Dum-Dum tom 1 już w druku!

KONKURS RYSOWNICZY: PPGraphics – debiuty!

Szanowni Państwo,

Nakład PPGraphics, czyli Polish Porno Graphics, powoli ma się ku końcowi. Cieszymy się z dobrego przyjęcia antologii i… zabieramy za jej kolejne odsłony! Obecnie pracujemy nad trzema projektami jednocześnie – min. od was zależy, która z planowanych części ukaże się jako pierwsza!

Łakniemy ŚWIEŻEJ KRWI! Naszym wielkim marzeniem jest przedstawić komiksowemu światu nowe talenty, nowe nazwiska. Dlatego z myślą o osobach, które rysują, ale jeszcze nigdy nie miały okazji stworzyć i wydać własnego komiksu, organizujemy wielkie polowanie. Ściślej mówiąc – konkurs, który ma na celu wyłonić kilku nowych rysowników do naszej antologii. Szykujemy specjalny album PPGraphics-Debiuty (tytuł roboczy). Chcemy w nim zebrać prace rysowników, którzy dotąd nie publikowali komiksów. Uwaga: scenariusz dostarcza redakcja Planety Komiksów! W przeciwieństwie do pierwszej części Polish Porno Graphics, która była zbiorem krótkich i niemych nowelek, w „debiutach” wyłonieni rysownicy otrzymają do realizacji po jednym rozdziale dłuższej historii.

Plansza konkursowa nie zostanie wykorzystana w albumie. Ma jedynie posłużyć wstępnej ocenie tego, jak Państwa talent rysunkowy sprawdzi się w formie komiksowej. Oczywiście, za obopólną zgodą, z przyjemnością opublikujemy Państwa prace np. na naszej stronie internetowej lub mediach społecznościowych (o ile uda nam się przymknąć czujne, cenzorskie oko facebooka). Jeżeli posiadają już Państwo w portfolio gotowe plansze lub nie dokończone komiksy, również poprosimy o dołączenie ich skanów do planszy konkursowej.

Zdajemy sobie sprawę z tego, ile pracy wymaga stworzenie planszy komiksowej. Dlatego przy tworzeniu tej konkursowej nie chodzi o wyjątkową szczegółowość, ani dokładne dopracowanie każdego detalu. Chcielibyśmy jedynie móc przyjrzeć się, jak rozwiązują Państwo problemy związane z przekazywaniem treści za pomocą sekwencji kadrów komiksowych.

Ze względu na treść scenariusza nieodpowiednią dla czytelników poniżej 18 lat nie umieszczamy treści scenariusza w poście, będziemy odsyłać skrypt zainteresowanym, bezpośrednio na maila J

WSZYSTKIE szczegóły dotyczące działania konkursu i warunków uczestnictwa znajdą Państwo w dołączonym niżej regulaminie. Jeśli jednak pojawią się pytania, prosimy o kontakt pod adresem: planetakomiksow@gmail.com

 

REGULAMIN KONKURSU

  • 1

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez wydawnictwo Planeta Komiksów.

Konkurs prowadzony będzie przed redakcję wydawnictwa za pośrednictwem strony www.planetakomiksow.pl i adresu mailowego planetakomiksow@gmail.com

Organizatorem Konkursu jest wydawnictwo:

Planeta Komiksów Sp z o.o.
Ul. MARCONICH 5, lok. 12,
02-954 Warszawa
REGON:    380383297
NIP:    9512463185

(dalej „Organizator”)

Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator.

Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 1.08.2018r. do dnia 15.09.2018r. (do godziny 23:59)

Konkurs będzie ogłaszany na oficjalnym fanpage’u wydawnictwa, ale nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

  • 2

Uczestnicy konkursu

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

jest pełnoletnia,

nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem,

zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,

wykonała pracę konkursową.

Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1  stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

  • 3

Zadanie konkursowe i nagrody

Zadanie Konkursowe polega na tym, aby wykonać jedną (lub więcej) planszę komiksu w oparciu o dostarczony przez organizatora scenariusz. Scenariusz w ciągu 48 godzin otrzyma każdy uczestnik, który zgłosi się po niego drogą mailową na adres: planetakomiksow@gmail.com

Maila prosimy zatytułować: PPGraphics-debiuty

Jeżeli Organizator nie prześle scenariusza w ciągu 48 godzin, organizator ustali z uczestnikiem stosowne przedłużenie terminu oddania pracy konkursowej.

Nagrodą w konkursie jest włączenie uczestnika do zespołu autorów-rysowników przygotowywanej przez organizatora publikacji PPGraphics – Debiuty (tytuł roboczy). Zwycięzcy zostaną wyłonieni i ogłoszeni w ciągu maksymalnie 31 dni od dnia, w którym kończy się nabór (15.09 do g. 23:59). Wykonanie planszy konkursowej jest nieodpłatne. Plansza konkursowa nie wchodzi w skład publikacji. Wszystkie plansze wykonane przez zwycięzców po zakończeniu konkursu na potrzeby publikacji PPGraphics – Debiuty wiążą się z wynagrodzeniem pieniężnym, które ustala wydawca.  Informacje o planowanym wynagrodzeniu za prace wykonane na potrzeby publikacji może uzyskać każdy zainteresowany udziałem w konkursie.

Zwycięstwo w Konkursie nie może być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

Prosimy o nadsyłanie prac w terminie do 15.09.2018 r. na adres mailowy: planetakomiksow@gmail.com – maila prosimy zatytułować: PPGraphics-debiuty

Prosimy o prace w formacie jpg, 1000×1600, 300dpi. W miarę możliwości jakość kompresji jpg średnia (np. dla photoshop – 5).

Nadesłanie pracy konkursowej organizatorowi jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań:

Praca Konkursowa stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich;

Korzystanie z Pracy Konkursowej zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem.

Uczestnik akceptuje fakt, że Praca Konkursowa może zostać wykorzystana na potrzeby promocyjne albumu na stronie www.planetakomiksow.pl, lub we fragmentach na fanpage’u wydawnictwa https://www.facebook.com/planetakomiksow/ po uprzednim skontaktowaniu się z uczestnikiem.

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Prac Konkursowych:

naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich;

zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług.

Niespełniających wymogu podstawowego tj. nie uwzględniających scenariusza.

Organizator zastrzega sobie prawo wyboru dowolnej liczby zwycięzców konkursu.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez redakcję wydawnictwa: Marię Lengren (redaktorkę), Nikodema Cabałę (dyrektora artystycznego) i Karola Żaczka (scenarzystę projektu). Redakcje będzie oceniać poziom techniczny i artystyczny rysunków oraz ich kompozycji na planszy kierując się osobistym kryterium estetycznym jak i stylistycznym, dobierając najbardziej pasujące do treści utworu prace.

  • 4

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Wydawnictwo

Planeta Komiksów Sp. Z. o. o.
Ul. MARCONICH 5, lok. 12,
02-954 Warszawa
REGON:    380383297
NIP:    9512463185

Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom.

  • 5

Tryb składania reklamacji

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu.

O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni.

Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: planetakomiksow@gmail.com

  • 6

Postanowienia końcowe

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.planetakomiksow.pl podlinkowany pod postem konkursowym na fanpage’u wydawnictwa.

Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników.

W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

 

 

 

 

1 comment
KONKURS RYSOWNICZY: PPGraphics – debiuty!

Słodka Szarlotka

Charlie, zwana przez przyjaciół „szarlotką”, jest słodka, apetyczna i spontaniczna. Ma wszystko, czego potrzeba, by w pełni korzystać z uroków życia – łącznie z luksusową willą u wybrzeży Marsylii. Mieszka z dwoma przyjaciółkami, które choć różnią się od siebie tak bardzo, jak to tylko możliwe, są dla niej czułymi towarzyszkami, zawsze gotowymi przytulić do piersi zatroskaną jej główkę. Mimo to, Charlie wciąż czegoś brak. Poszukiwanie szczęścia zakłóca również skomplikowana przeszłość, od której próbuje uciec nasza ślicznotka. Jest jednak nowoczesną dziewczyną i nie ma zamiaru patrzeć wstecz. Wraz z przyjaciółkami postanawia rozpocząć nowe życie.

Kiedy poznaje zabójczo przystojnego inspektora, wydaje się, że za odwagę szybko spotyka ją nagroda. Nieoczekiwanie jednak cała trójka dziewcząt znajduje się w samym środku skomplikowanej, kryminalnej intrygi. Czy wdzięk i spryt wystarczą, by wydostały się z opresji?

Słodka Szarlotka to przepięknie ilustrowany, lekki komiks erotyczny o trzech wyzwolonych Francuzkach, które nie boją się pełnymi garściami brać od świata wszystkiego, co najlepsze. Świetny prezent dla ukochanej lub ukochanego na walentynki. Samotnych przyjemnie rozgrzeje podczas długich, zimowych wieczorów. Nie tylko z uwagi na bogatą galerię długonogich, skąpo odzianych postaci – podczas lektury naprawdę można poczuć klimat pachnącej przyprawami, słonecznej Marsylii i zaliczyć gorący urlop w pigułce.

Cała historia zamyka się w jednym tomie.

Opinie:

http://paradoks.net.pl/read/30642-slodka-szarlotka-recenzja

No comments
Słodka Szarlotka